Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
När du anförtror Kalaspalatset dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med  GDPR (General Data Protection Regulation) samt svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är Noble Link AB (org. nr 559274-9963).

I samband med att du lägger din order eller skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Kalaspalatset
När du blir kund hos Kalaspalatset samlar vi in följande uppgifter: förnamn, efternamn, företagsnamn, fakturaadress, leveransadress, postnummer, stad, land, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, IP nummer, eventuel data i dina inskickade  och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in eventuell data i filer som du laddar upp/skickar in till oss. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar kundservice via exempelvis e-post, telefon eller chatt samlar vi in de personuppgifter/företagsuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, organisationsnummer, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster
Vi använder dina personuppgifter/företagsuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.
Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Cookies och analysverktyg
Vi använder cookies på vår hemsida www.kalaspalatset.se. Användningen av cookies och andra analysverktyg kan innebära en behandling av personuppgifter. 
En cookie är en liten textfil som innehåller information som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies kan göra det möjligt för webbplatsen att komma ihåg några av dina handlingar och preferenser så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan. För mer information kring hur cookies fungerar, se www.allaboutcookies.org.
Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan. Dessa cookies aktiverar de tjänster du specifikt har bett om och är nödvändiga för hemsidans funktioner. Till exempel måste vi ha nödvändiga cookies för att varukorgar och betalningsmöjligheter ska fungera. Nödvändiga cookies behandlas med stöd av Kalaspalatsets berättigade intresse av att tillhandahålla en funktionell hemsida. Behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål är mycket begränsad och Kalaspalatsets intressen väger tyngre än dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Dessa cookies lagras i max 12 månader.
Vi använder även tredje parts cookies från Google Analytics för att analysera våra hemsideanvändares beteende på en anonym och aggregerad nivå. Kalaspalatsets behandling för dessa ändamål sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Kalaspalatset är personuppgiftsansvarig för användningen av Google Analytics på vår hemsida. Google är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Googles möjligheter att använda och dela information om ditt besök på vår hemsida är begränsade i enlighet med Google Analytics Terms of Service (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) och Google Privacy Policy (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Dessa cookies lagras i max 12 månader.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies och analysverktyg genom att kontakta oss på [email protected]

Med vem delar vi personuppgifterna? Betallösningar 
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor.
Transportbolag/Fraktbolag
Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.


Cookies
Rättslig grund: Samtycke
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad. 

Direktmarknadsföring 
Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

Imbox 
Rättslig grund: Intresseavvägning
När du använder vår chatt och/eller FAQ kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post, IP-nummer samt den information som du själv uppger komma att lagras.

Myndigheter
Rättslig förpliktelse 
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Övriga 
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Överföring till tredje land
Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna kan hittas via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. Vill du en specificerad lista över vår tredjelandsöverföring kan du kontakta oss på [email protected]

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Alla som arbetar på Kalaspalatset arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

  • Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
  • Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grundar sig på Kalaspalatsets berättigade intresse såvida Kalaspalatset inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att Kalaspalatset inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.
  • Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Kalaspalatset i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).
  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Har du frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på [email protected]. Kopior på dina personuppgifter skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kalaspalatset förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.